กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดสอบเข้ารับราชการ 230 อัตรา

วันที่ 18 ธ.ค. 66 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกาศเรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน โดยรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ

 • จำนวน 45 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000-16,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ
  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน : ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ โดยจะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติให้สําเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ

 • จำนวน 10 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000-16,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ
  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน : ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ โดยจะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติให้สําเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 • จำนวน 10 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000-16,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน : ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ โดยจะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติให้สําเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน

 • จำนวน 70 อัตรา
 • เงินเดือน 11,500-12,650 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน
  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี : ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา โดยจะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติให้สําเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

 • จำนวน 60 อัตรา
 • เงินเดือน 11,500-12,650 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ
  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน : ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ โดยจะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติให้สําเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 • จำนวน 35 อัตรา
 • เงินเดือน 11,500-12,650 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน
  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี : ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา โดยจะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติให้สําเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต
ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 12 มกราคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://dla.thaijobjob.com